Tín chỉ carbon mở ra nhiều cơ hội mới cho doanh nghiệp