Khảo sát tiềm năng về năng lượng sạch tại Trà Vinh