TP Hồng Ngự tập trung triển khai chuyển đổi số trong nông nghiệp VDAPES của Công ty RYNAN