Startup về giám sát côn trùng được thưởng 100.000 USD từ Qualcomm