TS Nguyễn Thanh Mỹ tham gia Giải pháp phát triển vùng nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao