Đề xuất giải pháp xây dựng và hoàn thiện nền tảng dữ liệu số ngành nông nghiệp VDAPES