Hệ sinh thái nền tảng nông nghiệp số: Phải chính xác, không thể chung chung