Nông dân ngồi nhà… bấm nút theo dõi mật độ sâu rây trên đồng qua ứng dụng Mekong