Tiến sĩ Việt kiều khởi nghiệp công nghệ nông nghiệp ở tuổi 60