RYNAN THAM GIA GIỚI THIỆU SẢN PHẨM TẠI SỰ KIỆN MEKONG CONNECT 2022