Đồng Tháp: Số hóa ngành nông nghiệp, hình thành mạng lưới quan trắc tự động