TS Nguyễn Thanh Mỹ: Nuôi tôm tầng nước, bán tôm ba tầng