Term & Conditions

 • home
 • /
 • Term & Conditions

Điều khoản và điều kiện tại RYNAN Technologies Việt Nam

1. Điều khoản và điều kiện

Bằng cách truy cập trang web tại www.rynantechnologies.com, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản dịch vụ này, tất cả các luật và quy định hiện hành và đồng ý rằng bạn có trách nhiệm tuân thủ bất kỳ luật pháp hiện hành nào. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào trong số này, bạn bị cấm sử dụng hoặc truy cập trang web này. Các tài liệu trong trang web này được bảo vệ bởi luật bản quyền và thương hiệu hiện hành.

2. Giấy phép sử dụng

 1. Quyền được cấp để tạm thời tải xuống một bản sao của các tài liệu (thông tin hoặc phần mềm) trên trang web của RYNAN Technologies Việt Nam, chỉ để xem tạm thời, phi thương mại. Đây là việc cấp giấy phép, không phải chuyển nhượng quyền sở hữu và theo giấy phép này, bạn không được:
  1. Sửa đổi hoặc sao chép các tài liệu;
  2. Sử dụng các tài liệu cho bất kỳ mục đích thương mại, hoặc cho bất kỳ màn hình công cộng nào (thương mại hoặc phi thương mại);
  3. Cố gắng dịch ngược hoặc thiết kế ngược bất kỳ phần mềm nào có trên trang web của RYNAN Technologies Việt Nam
  4. Xóa mọi bản quyền hoặc ký hiệu độc quyền khác khỏi tài liệu; hoặc
  5. Chuyển tài liệu cho người khác hoặc đưa lên bất kỳ máy chủ nào khác.
 2. Giấy phép này sẽ tự động chấm dứt nếu bạn vi phạm bất kỳ hạn chế nào trong số này và có thể bị chấm dứt bởi RYNAN Technologies Việt Nam bất cứ lúc nào. Khi chấm dứt việc xem các tài liệu này hoặc khi chấm dứt giấy phép này, bạn phải hủy mọi tài liệu đã tải xuống mà bạn sở hữu cho dù ở dạng điện tử hoặc in.

3. Từ chối

 1. Các tài liệu trên trang web RYNAN Technologies Việt Nam, được cung cấp trên cơ sở ’như là cơ sở. RYNAN Technologies Việt Nam không bảo đảm, bày tỏ hay ngụ ý, và từ đó từ chối và phủ nhận tất cả các bảo đảm khác bao gồm, nhưng không giới hạn, bảo đảm ngụ ý hoặc điều kiện thương mại, phù hợp cho một mục đích cụ thể hoặc không vi phạm sở hữu trí tuệ hoặc vi phạm khác. quyền.
 2. Hơn nữa, RYNAN Technologies Việt Nam không đảm bảo hoặc đưa ra bất kỳ tuyên bố nào liên quan đến tính chính xác, kết quả có khả năng hoặc độ tin cậy của việc sử dụng các tài liệu trên trang web của mình hoặc liên quan đến các tài liệu đó hoặc trên bất kỳ trang web nào được liên kết với trang web này.

4. Hạn chế

Trong mọi trường hợp, RYNAN Technologies Việt Nam hoặc các nhà cung cấp của nó sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào (bao gồm, nhưng không giới hạn, thiệt hại do mất dữ liệu hoặc lợi nhuận, hoặc do gián đoạn kinh doanh) phát sinh từ việc sử dụng hoặc không thể sử dụng các tài liệu trên RYNAN Trang web của Technologies Việt Nam, ngay cả khi đại diện ủy quyền của RYNAN Technologies Việt Nam hoặc đại diện ủy quyền của RYNAN Technologies Việt Nam đã được thông báo bằng miệng hoặc bằng văn bản về khả năng thiệt hại đó. Bởi vì một số khu vực pháp lý không cho phép các giới hạn đối với các bảo đảm ngụ ý hoặc các giới hạn trách nhiệm đối với các thiệt hại do hậu quả hoặc ngẫu nhiên, những hạn chế này có thể không áp dụng cho bạn.

5. Độ chính xác của tài liệu

Các tài liệu xuất hiện trên trang web của RYNAN Technologies Việt Nam có thể bao gồm các lỗi kỹ thuật, chính tả hoặc nhiếp ảnh. RYNAN Technologies Việt Nam không đảm bảo rằng bất kỳ tài liệu nào trên trang web của mình là chính xác, đầy đủ hoặc hiện tại. RYNAN Technologies Việt Nam có thể thay đổi các tài liệu có trên trang web của mình bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. Tuy nhiên, RYNAN Technologies Việt Nam không đưa ra bất kỳ cam kết cập nhật tài liệu nào.

6. Liên kết

RYNAN Technologies Việt Nam đã không xem xét tất cả các trang web được liên kết đến trang web của mình và không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ trang web được liên kết như vậy. Việc bao gồm bất kỳ liên kết nào không bao hàm sự chứng thực bởi RYNAN Technologies Việt Nam của trang web. Việc sử dụng bất kỳ trang web được liên kết nào như vậy đều có nguy cơ riêng của người dùng.

7. Sửa đổi

RYNAN Technologies Việt Nam có thể sửa đổi các điều khoản dịch vụ này cho trang web của mình bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. Bằng cách sử dụng trang web này, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi phiên bản hiện tại của các điều khoản dịch vụ này.

8. Luật điều chỉnh

Các điều khoản và điều kiện này được điều chỉnh và hiểu theo luật pháp Việt Nam và bạn không thể từ chối trước thẩm quyền độc quyền của các tòa án tại khu vực hoặc địa điểm đó.

Điều khoản & Điều kiện này có hiệu lực kể từ ngày 6 tháng 6 năm 2019.