Tag: TS Nguyễn Thanh Mỹ: Nuôi tôm tầng nước

  • Home
  • TS Nguyễn Thanh Mỹ: Nuôi tôm tầng nước
NEWS
TS Nguyễn Thanh Mỹ: Nuôi tôm tầng nước, bán tôm ba tầng

Nuôi tôm mà bán tôm là bình thường. Ở dưới bán tôm, ở trên bán điện, ở giữa bán thực phẩm chế biến từ tôm.