Tag: Sở Nông nghiệp Đồng Tháp và Rynan hợp tác thúc đẩy chuyển đổi số trong nông nghiệp

  • Home
  • Sở Nông nghiệp Đồng Tháp và Rynan hợp tác thúc đẩy chuyển đổi số trong nông nghiệp
NEWS
Sở Nông nghiệp Đồng Tháp và Rynan hợp tác thúc đẩy chuyển đổi số trong nông nghiệp

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Tháp cùng Công ty cổ phần Rynan Technologies Vietnam đã ký kết biên bản ghi