Tag: Phấn đấu phát triển 4 ngàn héc-ta tôm công nghệ cao

  • Home
  • Phấn đấu phát triển 4 ngàn héc-ta tôm công nghệ cao
NEWS
Phấn đấu phát triển 4 ngàn héc-ta tôm công nghệ cao

Nghị quyết số 04-NQ / TU, ngày 29-1-2021 của Tỉnh ủy phát triển Bến Tre về hướng Đông giai đoạn 2021-2025 và tầm nhìn đến