Thời gian decap trên hộp mực của tôi rất ngắn. Các vòi phun rất dễ bị tắc. Tôi có thể làm gì?

Lý do:

  1. Bị ảnh hưởng bởi điều kiện vận chuyển, điều kiện bảo quản và điều kiện vận hành.
  2. Thời gian giảm tốc độ có thể giảm theo mức tiêu thụ mực.
  3. Thời gian decap có thể giảm theo thời gian sử dụng.
  4. Hộp mực đã hết hạn.

Giải pháp:

  1. Nếu thời gian ngừng hoạt động ngắn là do tình trạng -> Cần kiểm soát tình trạng. Mực Mylan hoạt động tốt ở nhiệt độ 25 – 30°C; 60 – 80% RH.
  2. Nếu thời gian tháo nắp ngắn là do quá trình in liên tục -> Cần tháo hộp mực và vệ sinh đầu in.