TRẠM QUAN TRẮC AO NUÔI TÔM

  • Giúp người nuôi chủ động trong công tác quản lý chất lượng nước trong ao nuôi và phòng ngừa dịch bệnh có hiệu quả.
  • Nắm được xu hướng diễn biến môi trường nuôi trồng thủy sản, là cơ sở để dự báo chất lượng nước.
  • Đánh giá tác động của nuôi tôm đến môi trường xung quanh và đánh giá tác động của môi trường xung quanh đến nuôi tôm.
  • Cung cấp diễn biến môi trường khu vực nuôi tôm để lên xây dựng lịch trình vụ mùa, chuẩn bị các phương án phòng tránh những thiệt hại mà nguyên nhân chính do ô nhiễm môi trường gây ra.