BỘ GHI DỮ LIỆU NHIỆT ĐỘ VÀ ĐỘ ẨM DL001BL

Bộ ghi dữ liệu nhiệt độ và độ ẩm DL001BL

  • Truy cập và chia sẻ thông tin qua đám mây.
  • Công nghệ kết nối Bluetooth.
  • Lưu trữ lên tới 8000 mẫu dữ liệu nhiệt độ.
  • Cho phép cấu hình tham số và thời gian lấy mẫu.