TS Nguyễn Thanh Mỹ chia sẻ ứng dụng công nghệ số vào quy trình sản xuất