Đồng Tháp đầu tư 95 hệ thống, trạm giám sát nông nghiệp số