Tư duy ngoài khung để làm tốt hơn những gì đang tốt – Nguyễn Thanh Mỹ Chủ tịch Mỹ Lan Group