Nuôi thủy sản vẫn là “trụ cột” trong kinh tế nông nghiệp