Đẩy mạnh phát triển ngành hàng chủ lực gắn với giảm giá thành sản xuất