Đẩy mạnh công tác chuyển đổi số tự động truyền thông tin dữ liệu thông qua ứng dụng “MEKONG RYNAN”