Tiến sĩ Việt kiều đưa chuyển đổi số vào nông nghiệp