BSSCTalk – TS Nguyễn Thanh Mỹ Startup là mầm móng của sự thay đổi bắt đầu từ tư duy