Long An tập huấn, bàn giao hệ thống giám sát sâu rầy thông minh