Công ty Cổ phần RYNAN Technologies Vietnam ký kết hợp tác về ứng dụng chuyển đổi số phát triển nông nghiệp