Sau 1 năm sử dụng điện mặt trời áp mái, doanh nghiệp phản hồi ra sao?