Mỹ Đông 2 phối hợp Công ty Rynan Smart Fertilizers Ứng dụng công nghệ trong ngành hàng lúa gạo