Sở Nông nghiệp Đồng Tháp và Rynan hợp tác thúc đẩy chuyển đổi số trong nông nghiệp