Doanh nghiệp thủy sản tăng năng suất, lợi nhuận nhờ công nghệ số