Chuyển đổi số nông nghiệp cần thực hiện đồng bộ ở các tỉnh