Doanh nghiệp dùng xác suất thống kê để giảm chi phí test Covid-19