Phấn đấu phát triển 4 ngàn héc-ta tôm công nghệ cao