Month: February 2021

NEWS
Chiếc máy cho tôm ăn thông minh và mô hình Tôm đạo đức từ ao nuôi đến bàn ăn

"Ngành tôm có một nghìn cơ hội...mà cơ hội nào cũng lớn" Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong Hội nghị phát triển ngành tôm năm