Ông Việt kiều “té giếng”: 2 tuần trước khi chết, tôi mới nghỉ hưu