Sự kiện triển lãm tại Trung tâm hội nghị tỉnh Trà Vinh