Hội thảo “Giải pháp chuyển đổi số thúc đẩy phát triển nông nghiệp, nông thôn”